درباره گلچین گلچین ها

شاید بتوان گفت بهترین صفت یک هدیه، ماندگاری آن است شما هم برای دوستان عزیزانتان و حتی شرکت ها و سازمان ها می توانند بجای هدایایی که کم کم  تکراری شده اند و فراموش می شوند، مانند دسـته گل های طبیعی و کادوهای مصنوعی، این کتاب ارزشـمند را بـه یکدیگر هدیه دهنـد کـه هم بار فرهنگی دارد و هم یار لحظات تنهایی است به فرموده سـعدی درگلسـتان

بــه چـــــه کار آیـدت ز گل طبقـی
از گلســـــتان مـــــن ببـــــــر ورقـی
گل، همیـن پنج روز و شـش باشـد
وین گلستان همیشـه خوش باشد