گر کنم خنده نه از بی خردی است ور کنم گریه نه از نادانی

آذر بیگدلی

گر کنم خنده نه از بی خردی است ور کنم گریه نه از نادانی                    اولم خنده ز  بی دردی بود آخرم گریه ز بی درمانی

دیدگاه ها غیرفعال است.