چه کوتاهست شبهای وصال دلبران یا رب

یوسف قزوینی
چه کوتاهست شبهای وصال دلبران یا رب خدا از عمر ما بر عمر این شب ها بیفزاید

دیدگاه ها غیرفعال است.