بالی اگر ببخشی، دامی به ره گذاری

رشید یاسمی

بالی اگر ببخشی، دامی به ره گذاری                    بزمی اگر بچینی، دست طرب ببندی

هر ساعت این قفس را بر ما شکسته بالان            بی علتی گشایی، پس بی  سبب ببندی

دیدگاه ها غیرفعال است.