آزمودستم که احسان نیست احسان را جزا

حبیب یغمایی

آزمودستم که احسان نیست احسان را جزا             خود به پاداش نکوکاری، نکوکاری مجوی

دیدگاه ها غیرفعال است.