آزمودستم که احسان نیست احسان را جزا

حبیب یغمایی
آزمودستم که احسان نیست احسان را جزا خود به پاداش نکوکاری، نکوکاری مجوی

دیدگاه ها غیرفعال است.